• Załóż spółkę przez Internet

  Od 1 stycznia 2012 roku możliwe jest założenie przez internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a od 15 stycznia 2015 roku także spółki jawnej i spółki komandytowej. Skorzystanie z tego sposobu rozpoczęcia działalności w formie spółki handlowej jest szybsze i tańsze, musisz jednak liczyć się z tym, że nie będziesz mógł ukształtować umowy spółki w dowolny, najbardziej odpowiadający Ci - sposób, ale zmuszony będziesz skorzystać z udostępnionego wzorca umownego. Czy mimo to istnieją zalety zakładania spółki w ten właśnie sposób? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Kiedy zgromadzenie wspólników może się odbyć poza siedzibą spółki?

  Czerwiec to miesiąc, w którym odbywa się największa - w całym roku - ilość zgromadzeń wspólników. Powodem tego jest dyspozycja art. 231 § 1 Kodeksu spółek handlowych, która nakłada obowiązek zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Praktyka pokazuje, że zazwyczaj rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników upływa więc w ostatnim dniu czerwca. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czym jest prokura i co odróżnia ją od zwykłego pełnomocnictwa?

  W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest wyobrazić sobie przedsiębiorcę, będącego „samotną wyspą”, działającego samodzielnie i bez niczyjej pomocy. Aby ułatwić podejmowanie czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy ustawodawca powołał do życia instytucję prokury, która jest niczym innym jak szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Na czym polega jej wyjątkowość? Przede wszystkim na tym, że może jej udzielić tylko przedsiębiorca. Czym jeszcze różni się od „zwykłego” pełnomocnictwa? Nie każdy może takim szczególnym pełnomocnikiem zostać, zakres umocowania prokurenta wynika z samej ustawy a nie woli reprezentowanego czy wreszcie przepisy zobowiązują do ujawnienia prokury w rejestrze przedsiębiorców. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czy spółka może otrzymać zwolnienie od kosztów sądowych?

  Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych została wprowadzona w ramach tzw. prawa dla ubogich. Jej celem było umożliwienie osobom niezamożnym dostępu do postępowania sądowego poprzez całkowite wyeliminowanie obowiązku pokrycia kosztów sądowych albo z uwzględnieniem jedynie częściowej odpłatności. Prawo do żądania zwolnienia od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych zostało przewidziane nie tylko dla osób fizycznych. O jego przyznanie mogą ubiegać się również osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Przedsiębiorcy jednak dość rzadko będą mogli z tej instytucji skorzystać. A to z uwagi na pogląd, że jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny mieć zabezpieczone środki na pokrycie kosztów ewentualnych postępowań sądowych, które z tą działalnością są związane. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pisma spółki, czyli pamiętaj o obowiązku informacyjnym

  Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców szereg różnego rodzaju obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek informowania kontrahentów na stronach internetowych i w pismach handlowych o podstawowych danych spółki. Obowiązek ten jest często lekceważony i choć jego naruszenie nie powoduje nieważności składanych oświadczeń to może być przyczyną nałożenia na członków zarządu spółki dotkliwej kary finansowej. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zarząd nie zawsze może reprezentować spółkę

  Zgodnie z art. 201 kodeksu spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana jest przez zarząd, który może być jedno lub wieloosobowy. Reguła ta została doprecyzowana w art. 204 k.s.h., który stanowi, że prawo reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki oraz że nie można ograniczyć go ze skutkiem wobec osób trzecich. Jednak jak to zazwyczaj bywa od reguły są wyjątki. W tym przypadku wyjątkiem jest art. 210 k.s.h., który wyłącza możliwość reprezentowania spółki w niektórych sytuacjach. Co ważne, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, co oznacza że nie możnego go wyłączyć np. odpowiednim uregulowaniem umowy spółki a jego naruszenie powoduje doniosłe konsekwencje. CZYTAJ WIĘCEJ
 • Oznaczenie przedsiębiorcy, czyli czym jest firma i dlaczego jest ona taka ważna?

  Firma to jedno z najbardziej niezrozumiałych pojęć prawnych. Czym innym jest firma dla przeciętnego Kowalskiego, czym innym dla prawnika. Dlaczego? Potocznie mianem firmy określa się przedsiębiorcę, czyli podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową. W potocznym rozumieniu firmą jest zarówno wielkie przedsiębiorstwo paliwowe ale i maleńki warsztat samochodowy. Dla prawnika jednak firma to zupełnie coś innego. A co? CZYTAJ WIĘCEJ
 • Czym jest kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Niektóre ze spółek prawa handlowego (te, w których odpowiedzialność wspólników jest wyłączona) - w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - mają wymóg posiadania tzw. kapitału zakładowego. Kapitał ten jest na tyle istotny, że musi zostać określony już w umowie spółki a bez wypełnienia obowiązku wniesienia na jego pokrycie określonego majątku (pieniędzy lub innych składników majątkowych) spółka albo nie zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, albo nie dojdzie do skutku podniesienie jej kapitału. Wysokość tego kapitału określona jest na różnym poziomie w zależności od rodzaju spółki. Najniższy kapitał zakładowy ustawodawca ustalił właśnie dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wynosi on zaledwie 5.000 złotych i pewnie również z tego względu spółek tego typu w polskim obrocie jest najwięcej. Aktualna wysokość kapitału zakładowego jak i każda jego zmiana (zarówno podwyższenie jak i obniżenie) ujawniane są w rejestrze przedsiębiorców KRS. Kwota kapitału powinna także być ujawniana we wszystkich pismach handlowych danej spółki np. w zawieranych przez nią umowach. CZYTAJ WIĘCEJ